Funkcijas

Daugavpils novada pašvaldības iestāde – Nīcgales pagasta pārvalde izveidota ar 2009.gada 01.augustu, pamatojoties uz Daugavpils novada domes 2009.gada 24.jūlija lēmumu Nr.94 (prot.Nr.5., 44. &) .
Pamatojoties uz Daugavpils novada domes lēmumu Nr.111 (Nr.5.,63.&) par Nīcgales pagasta pārvaldes vadītāju iecelts Pēteris Stikāns.
Nīcgales pagasta pārvalde darbojas saskaņā ar Nīcgales pagasta pārvaldes nolikumu un tā grozījumiem un ir atvasinātas publiskas personas Daugavpils novada pašvaldības iestāde, kura organizē pakalpojumu sniegšanu un nodrošina to pieejamību Nīcgales pagasta administratīvajā teritorijā. Iestāde tiek finansēta no pašvaldības budžeta līdzekļiem, tai ir norēķinu konti Valsts kasē un citās kredītiestādēs.

Lai nodrošinātu autonomo funkciju izpildi, pagasta pārvalde veic šādus uzdevumus pagasta teritorijā:
• organizē iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds;
• gādā par pagasta teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
• apsaimnieko iestādes valdījumā nodoto nekustamo īpašumu,
• veic daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanu līdz to nodošanai mājas īpašnieku noteiktam vai pašvaldības norīkotam apsaimniekotājam, nodrošinot dzīvojamās mājas uzturēšanas un pārvaldīšanas darbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
• savāc un sniedz domei valsts statistikai nepieciešamās ziņas;
• piedalās civilās aizsardzības pasākumu nodrošināšanā;
• veic attiecīgajā administratīvajā teritorijā dzīvojošo bērnu uzskaiti;
• organizē skolēnu pārvadājumus;
• veic izmaksas sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu jomā un nodrošina Sociālā dienesta darbinieku ar darbavietu un transportu.
• nodrošina Daugavpils novada domes doto pilnvarojumu un deleģējumu izpildi.

Realizē domes noteikto politiku:
• iedzīvotāju izglītības jomā,
• kultūras jomā,
• veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanā,
• iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta veicināšanā,
• aizgādnības, aizbildnības, adopcijas un bērnu personisko un mantisko tiesību un interešu aizsardzības jomā,
• sniedzot palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā,
• rūpējoties par bezdarba samazināšanu,
• sabiedriskās kārtības nodrošināšanā, žūpības un netiklības apkarošanā,
• attiecībā uz pašvaldības teritorijas plānojumā zemes izmantošanas un apbūves kārtības noteikšanu,
• attiecībā uz publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošanu.

Nodrošinot Pašvaldības funkciju izpildi pagasta pārvalde :
• izsniedz izziņas un sniedz informāciju par Pašvaldības kompetencē esošajiem jautājumiem;
• pieņem valsts noteikto nodokļu un nodevu maksājumus, kuru iekasēšana ir uzdota Pašvaldībai, kā arī domes noteikto nodevu maksājumus un maksājumus par Pašvaldības sniegtajiem komunāliem un citiem pakalpojumiem, maksu par dzīvojamo telpu īri un apsaimniekošanu un maksājumus par nekustamā īpašuma nomu;
• pieņem iesniegumus, sūdzības un priekšlikumus no iedzīvotājiem un juridiskajām personām, organizē atbildes sagatavošanu iesniedzējiem;
• nodrošina pieejamību informācijai par domes pieņemtajiem lēmumiem;
• reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu un nodrošina personas sniegto ziņu datorizētu apstrādi, aizsardzību, saglabāšanu, kā arī aktualizēšanu Iedzīvotāju reģistrā;
• veic finansiālās un tehniskās darbības nodrošināšanu attiecībā uz šādām domes iestādēm:
– Nīcgales pamatskolu;
– Nīcgales pagasta pirmsskolas izglītības iestādi „Sprīdītis”;
• nodrošina publiskā interneta punktu darbību;
• veic nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu pagasta teritorijā un izdot administratīvos aktus – nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas paziņojumus un brīdinājumus.

Pagasta pārvaldei ir šādas tiesības:
• sadarboties ar citām Pašvaldības iestādēm, institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar ārvalstu un starptautiskajām institūcijām;
• normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt un saņemt no fiziskajām un privāto tiesību juridiskajām personām Iestādes uzdevumu izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentus;
• sniegt priekšlikumus jautājumu izskatīšanai domes un tās komiteju sēdēs un piedalīties sēdēs;
• īstenot citas normatīvajos aktos paredzētās tiesības.