Deputāti nobalso par novada izglītības iestāžu tīkla optimizāciju

Pēdējo piecu gadu laikā iedzīvotāju skaits Daugavpils novadā ir samazinājies par 3582. Izglītojamo skaits obligātā izglītības vecumā pēdējo piecu gadu laikā samazinājies par 415 izglītojamiem. 2015./2016. mācību gadā, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, izglītojamo skaits ir samazinājies par 97. Pastāvot šādām izglītojamo skaita samazināšanās tendencēm, pie pašreiz spēkā esošā skolu finansēšanas modeļa ”nauda seko skolēnam”, Daugavpils novada dome bija spiesta risināt jautājumu par skolu tīkla optimizēšanu novadā. —–

2015. gada 2. novembrī ar Daugavpils novada domes priekšsēdētājas rīkojumu tika izveidota darba grupa novada izglītības iestāžu tīkla optimizācijas izstrādei. Tās sastāvā – Daugavpils novada domes komiteju priekšsēdētāji, pašvaldības izpilddirektors un Izglītības pārvaldes vadītāja. Komisija izvērtēja Skrudalienas pagasta teritorijā esošo divu izglītības iestāžu nākotnes perspektīvas, ņemot vērā demogrāfisko situāciju un citus faktorus, kam ir būtiska nozīme kvalitatīvas izglītības procesa nodrošināšanā. Skrudalienas pagasta teritorijā esošās Skrudalienas un Silenes pamatskolas atrodas tikai astoņu kilometru attālumā viena no otras un iestādēs tiek īstenotas vienādas pamatizglītības programmas. Skrudalienas pamatskola atrodas Skrudalienas ciemā, kurā faktiskais iedzīvotāju skaits ir 158, bet Silenes pamatskola atrodas Silenes ciemā, kurā faktiskais iedzīvotāju skaits ir 664.

Skrudalienas pamatskolā mācās 36 skolēni, savukārt Silenes pamatskolā – 58. Skolēnu skaita prognoze viennozīmīgi liecina par to, ka Skrudalienas pamatskolai nākotnē būs lielākas grūtības nokomplektēt klases un sniegt kvalitatīvu izglītības pakalpojumu.

Mācību un audzināšanas procesu organizēšanā abu skolu pedagogi iegulda lielu darbu, bet, protams, skolēnu skaita dēļ mācību procesa organizēšana, apvienojot klases, izraisa pārdomas par izglītības procesa kvalitāti. Silenes pamatskolā apvieno klases tikai mūzikas, vizuālās mākslas, sociālo zinību, mājturības un sporta mācībām, bet Skrudalienas pamatskolā tiek apvienoti mācīti 12 mācību priekšmeti, īpaši satraucoši, ka nākas apvienot arī 8., 9. klases tādos priekšmetos kā latviešu valoda, literatūra, matemātika, fizika, kas ir reāls apdraudējums konkurētspējīgu zināšanu nodrošināšanai skolas absolventiem nākotnē.

Arī apstākļi sekmīgākai mācību procesa organizēšanai ir atbilstošāki Silenes pamatskolā, jo skolā 2011. gadā tika īstenots energoefektivitātes paaugstināšanas projekts, kura ietvaros tika renovēta, nosiltināta skola, nomainīti logi un durvis. Ir labiekārtoti kabineti un izremontētas pirmsskolas grupas telpas. Ar Silenes pamatskolas biedrības „Silenes stariņi” atbalstu īstenoti projekti par koriģējošās vingrošanas zāles iekārtošanu, dabas zinību kabineta mācību bāzes uzlabošanu. Skolā ir liela sporta zāle, kā arī bāze skolēnu un jauniešu nometņu organizēšanai.

25. februāra domes sēdē deputāti pieņēma lēmumu par Skrudalienas pamatskolas likvidāciju.

Tāpat tika pieņemts lēmums par Nīcgales pamatskolas reorganizāciju par sākumskolu, paredzot, ka ar 1. septembri skolā vairs netiks uzņemti izglītojamie 7., 8. un 9. klasēs. Nīcgales pamatskolā uz doto brīdi mācās 35 skolēni. Nav 6. un 8. klases. Savukārt pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē 20 bērni. Pēc prognozes, nākamgad nenokomplektētos arī 1., 7. un 9. klase. Irēna Bulaša tāpat ziņoja, ka no tiem 2 skolēniem, kas nākamgad turpinātu mācības 8. klasē, viens ir izteicis vēlmi doties uz Kalupes pamatskolu, savukārt otrais izvēlējās par labu pilsētas skolai.

Tabores un Laucesas pagastā ir nelabvēlīga demogrāfiskā situācija, jo katru gadu pagastos piedzimst 2 – 7 bērni, kas neļauj komplektēt pilnas 1. klases nevienā no nosauktajām skolām. Tā kā skolēnu skaits Birznieku pamatskolā (47 skolēni) un Tabores pamatskolā (48 skolēni) ik gadu samazinās un nav iespējams nodrošināt kvalitatīvu izglītības procesu, tika pieņemts lēmums tās likvidēt. Bet uz likvidētās Birznieku pamatskolas bāzes dibināt Laucesas pamatskolu. Prognozē, ka 1. septembrī tajā varētu mācīties ap 75 izglītojamiem, kā arī pirmsskolas grupas apmeklēt ap 25 bērniem.

Balsojumā par Skrudalienas pamatskolas likvidāciju nobalsoja 11 deputāti, 4 – pret, lēmumu Par Nīcgales pamatskolas reorganizāciju deputāti pieņēma vienbalsīgi, par Birznieku pamatskolas likvidāciju nobalsoja 13 deputāti un 2 deputāti atturējās, par Tabores pamatskolas likvidāciju 12 deputāti un 3 atturējās un visbeidzot par Laucesas pamatskolas dibināšanu – 13 deputāti un 2 atturējās.

Olga Smane