NĪCGALES PAGASTA VIDĒJĀS PAAUDZES DEJU KOLEKTĪVAM “LAKŠI” – 10

27.decembrī Nīcgales pagasta Tautas namā tika rīkots vidējās paaudzes deju kolektīva “Lakši” 10 gadu jubilejas koncerts, ko vienlaikus bagātīgi kuplināja visi pagasta amatiermākslas kolektīvi. Deju kolektīvs “Lakši” dibināts 2004.gada decembrī un tā vadītāja ir Aija Daugele. —–

Kolektīva moto: – “Būt stipriem un nepadoties, lai ar kādi vēji pūš!”

Dejotāji Daugavpils novadu pārstāvējuši Dziesmu un Deju svētkos Rīgā: 2008.gadā XXIV Vispārējos latviešu Dziesmu un XIV Deju svētkos apvienotajā deju kolektīvā ar Subati. 2013.gadā XXV Vispārējos latviešu Dziesmu un XV Deju svētkos. 2011.gadā piedalījās Starptautiskajā Mākslas festivālā ,,Braslavskiji zarnici – 2011” Baltkrievijā. 2012.gadā Mākslas festivālā Zarasajos (Lietuva). 2014.gadā Starptautiskajā Mākslas festivālā ,,Rudenines” Visaginā (Lietuva).

Dejojuši Īslīces KN, Preiļu KN, Ogres KN. Priekuļu KN, Ilūkstes KN, Pelēču KN, Asares KN, Krāslavas KN.

Piedalījušies visos Daugavpils novada rīkotajos deju kolektīvu Sadančos, Daugavpils novada dienās un skatēs.

Koncertā piedalījās pagasta sieviešu vokālais ansamblis ,,Dzirkstelītes”, folkloras kopa ,,Neicgaļīši”, līnijdeju grupa ,,Rodeo meitenes”. Pasākumu vadīja amatierteātra „Kvēlošās sirdis” dalībnieki.
Par atbalstu pasākuma rīkošanā pateicamies Daugavpils novada domei, Daugavpils novada Kultūras pārvaldei un Nīcgales pagasta pārvaldei.

Informāciju sagatavoja: Aina Stikāne