PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Personas datu apstrādes Pārzinis: Daugavpils novada pašvaldība, Nīcgales pagasta pārvalde, reģistrācijas Nr.90000078848, adrese Skolas iela 17, Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads, tālr.:65471145; e-pasts: parvalde@nicgale.lv

Personas datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: e-pasts datuaizsardziba@dnd.lv, tālr.: 65422281

Papildus informāciju par personas datu apstrādi Daugavpils novada pašvaldībā var iegūt Daugavpils novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.daugavpilsnovads.lv  sadaļā Personas datu aizsardzība https://www.daugavpilsnovads.lv/pasvaldiba/personas-datu-aizsardziba/  vai klātienē Daugavpils novada pašvaldības klientu apkalpošanas vietās.