Paziņojums Nīcgales pagasta iedzīvotājiem! Par atkritumu apsaimniekošanas līgumiem. 22.04.-23.04.2021. no plkst. 9.00 līdz 16.00 jāierodas Nīcgales skolas sporta zālē uz līgumu noslēgšanu par atkritumu apsaimniekošanu ar SIA “AADSO” (jaunais atkritumu apsaimniekotājs). Būsiet laipni gaidīti (maskās).

     Pamatojoties uz Daugavpils pilsētas novada domes pieņemto lēmumu “Par atkritumu apsaimniekošanas pakalpojuma Nīcgales pagasta teritorijā nodošanu Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija” ar 2021.gada 1.jūniju nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu uzsāks SIA “AADSO” (Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija), faktiskā adrese Slāvu iela 6, Daugavpils, LV-5404, tālr.29636728, 29996760, 65449032, 65449033, e-pasts aadso.ligumi@inbox.lv

Atbilstoši spēkā esošā Atkritumu apsaimniekošanas likuma (18.11.2010.) V nodaļas 16. (2.), (4.) pantam, kā arī Daugavpils novada pašvaldības 2011.gada 12.maija saistošo noteikumu Nr.12 par “Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Daugavpils novada administratīvajā teritorijā” prasībām – ikviens nekustamā īpašuma (tajā skaitā vasarnīcu vai vasaras mītņu (tajā skaitā dārzkopības biedrības teritorijā par laika periodu, kurā uzturas) īpašnieks vai lietotājs (valdītājs, nomnieks, īrnieks, turētājs) ir atbildīgs par savlaicīgu atkritumu savākšanu un izvešanu no sava nekustamā īpašuma teritorijas, neatkarīgi no tā, vai īpašums ir vai nav reģistrēts Nekustamā īpašuma reģistrā vai Zemesgrāmatu nodaļā.

Nīcgales pagasta iedzīvotājiem līdz 2021.gada 1.jūnijam ir pienākums noslēgt līgumus ar SIA “AADSO” par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu un apglabāšanu. Atkritumi tiks savākti katra mēneša 2. un 4. ceturtdienā, sākot no plkst. 7.00, jautājumu rašanās gadījumā lūdzam zvanīt uz norādītajiem tālruņa numuriem.

Pieteikums fiziskām personām

Pieteikums jurudiskām personām