Sludinājums

2016. gada 5. aprīlī plkst. 10:00 

Daugavpils novada domē, mazajā zālē, Rīgas ielā 2, Daugavpils mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots

Nekustamais īpašums: „Nīcgales vecā pamatskola”

Atrašanas vieta: Daugavpils novada Nīcgales ciemata centrā, kur atrodas, skola, bērnudārzs, divi veikali, pagasta pārvalde, Tautas nams, maģistrāla ceļa malā, 26 km attālumā no Daugavpils pilsētas robežas.

Piebraucamais ceļš: labā stāvoklī, asfaltēts, apkārtējās teritorijas ir apsaimniekotas, transporta kustība ir ievērojama .

Īpašuma sastāvs: zemes vienība 1.1887 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0465, nedzīvojamā ēka (skola) 649.1 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 4476 005 0465 001 un divas palīgēkas 141,5 m2 platībā un 12.2 m2 platībā.

Labiekārtojums: elektroapgāde, ūdens apgāde, asfaltēts ceļš.

Nekustamais īpašums izmantojams dažāda veida komercdarbībai – sadzīves pakalpojumu sniegšanai, ofisa, darbnīcu ierīkošana, kā arī var izmantot kā dzīvojamo platību

Ekonomiskā aktivitāte Nīcgales pagastā raksturojuma kā laba, ir attīstīta uzņēmējdarbība (kokapstrāde, kūdras ieguve), lauksaimniecība – graudkopība,piena lopkopība. Ir iespējams piesaistīt gan Nīcgales pagasta, gan tuvāko pagastu darbaspēku.

Objekta sākotnējā cena – EUR 10 900.00

Kontakttālruņi 29412676, 26357842, 29131129

Nolikums

Izsoles dalībnieki ar izsoles noteikumiem var iepazīties un uz atsavināmā objekta izsoli var reģistrēties līdz 2016. gada 31. martam plkst. 15.00 Daugavpils novada domē 12. kabinetā (darbdienās no plkst. 8.00 līdz plkst. 15.00), Rīgas ielā 2, Daugavpils, iepriekš samaksājot reģistrācijas maksu EUR 14.00 un nodrošinājumu 10% apmērā no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas. 
Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Daugavpils novada domes
(reģ. Nr. 90009117568) norēķinu kontā LV37TREL9807280440200, Valsts kases
kods: TRELLV22. Tālr. uzziņām: 65476827, 29412676, Nīcgales pagasta pārvalde 65471145, 29131129